Tarieven 2024

De tarieven mondzorg zijn bekend gemaakt. Komend jaar worden de tarieven voor de tandarts weer bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa.

Hier vindt u de prestatieomschrijvingen en tarieven voor tandheelkundige zorg 2024.

Hier vindt u de prestatieomschrijvingen en tarieven voor orthodontische zorg 2024.

Betalen

Wij werken samen met Infomedics. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Website Infomedics

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen:
 
 • Status van uw betaling controleren. Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat in en controleer of uw rekening is betaald.
 • Betalingsregeling treffen. Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op de link en vul het formulier volledig in betalingsregeling Infomedics
 • Veelgestelde vragen. Als u een vraag heeft kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen.
 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics heeft er alles aan gedaan om uw gegevens maximaal te beveiligen. Infomedics voldoet aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u hier

Overige vragen

Het antwoord op de meeste vragen kunt u vinden onder veelgestelde vragen. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics:
 
Tel: 036 - 20 31 900  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag - tussen 09:00 uur en 17:00 uur
 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

Uw zorgaanbieder heeft ons opdracht gegeven om onder zijn of haar uitsluitende verantwoordelijkheid de facturering en incasso te verzorgen voor zijn of haar diensten of behandelingen. Wij nemen dit werk uit handen van uw zorgaanbieder opdat uw zorgaanbieder meer tijd en aandacht voor u heeft. Als onderdeel van dat proces nemen wij de vordering die uw zorgaanbieder op u heeft vanwege diensten of behandelingen over. U ontvangt van ons de rekening voor de verleende dienst of het product en u dient aan Infomedics te betalen. Om die reden kunt u slechts uitsluitend aan Infomedics betalen.                             
 
Uiteraard heeft uw zorgaanbieder aan ons de nodige verplichtingen opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behandeling van (persoons)gegevens. De inrichting van het proces is volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving, ook waar het gaat om uw privacy. Conform de instructies van uw zorgaanbieder hanteert Infomedics de onderstaande betalingsvoorwaarden jegens u. Deze voorwaarden verklaart Infomedics mede namens uw zorgaanbieder van toepassing voor alle diensten of behandelingen die u van uw zorgaanbieder afneemt.
 
 • Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 • De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
 • Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
 • De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
 • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 • Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
 • Geschillen ter zake de betaling van enige uit de behandeling voortvloeiende vergoeding, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, tenzij u binnen een maand na inroeping van dit beding schriftelijk aangeeft te kiezen voor behandeling door de volgens de wet bevoegde rechter, in welk geval die rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn. Het arbitragereglement kan bij ons worden opgevraagd en is gepubliceerd op de website www.arbitragerechtspraak.nl. Zolang het geschil niet aanhangig is gemaakt bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland staat het ieder der partijen vrij zich te wenden tot de burgerlijke rechter.
 

Betalingsvoorwaarden THCC

Mocht de nota, om wat voor reden dan ook, niet via Infomedics verlopen maar ontvangt u die van ons, dan zijn hierop de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013. U vindt deze betalingsvoorwaarden hier.

Tips

Hier vindt u de tips over aftrekbare zorgkosten en zorgtoeslag. Misschien kunt u geld besparen door zorgkosten af te trekken. Of heeft u recht opzorgtoeslag?

Sommige zorgkosten zijn aftrekbaar van de belasting.

Het gaat op specifieke zorgkosten. Dit zijn ziektekosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie, mondzorg, vervoer en hulpmiddelen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. Zo mag u alleen zorgkosten aftrekken die boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag. De belastingdienst kan u vragen te laten zien dat u de opgegeven kosten heeft gemaakt. Bewaar dus uw rekeningen en eventueel ons declaratieoverzicht als daar kosten op staan die u (gedeeltelijk) zelf betaalde.

Heeft u zorgkosten afgetrokken bij uw aangifte?

Betaalt u na aftrek van zorgkosten weinig of geen belasting? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie. Bent u chronisch ziek of gehandigcapt? Dan brengt dit mogelijk extra kosten met zich mee. U kunt voor deze kosten soms geld krijgen van de gemeente. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Misschien heeft u recht op zorgtoeslag.

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De belastingdienst Toeslagen bepaalt de hoogte van uw zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.